Nieuwsberichten


Roland Mans in het Advocatenblad

February 2024

Wat maakt het ruimtelijk bestuursrecht bijzonder? Roland Mans, advocaat bij Corten De Geer Advocaten Amsterdam, biedt een inkijkje. Dit artikel is door Daphne van Dijk geschreven in het Advocatenblad. Het is beeld is door Taco van der Eb gemaakt.
Lees verder >


De verhuurder gaf de wietplantage keurig aan, maar werd toch beboet

November 2023

Onze kantoorgenoot Roland Mans in het NRC van 29 november!
Lees verder >


Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik (renovatie)

July 2023

In de wet staan een aantal opzeggingsgronden. Dringend eigen gebruik is een belangrijke opzeggingsgrond voor huurovereenkomsten van woonruimte (en middenstandsbedrijfsruimte) die vaak wordt ingezet door verhuurders (waaronder met name: woningcorporaties) en projectontwikkelaars om sloop en vervangende nieuwbouw mogelijk te maken. De huur kan worden opgezegd als er sprake is van dringend eigen gebruik (op grond van artikel 7:274 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek). Of er sprake is van dringend gebruik is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Lees verder >


Gevolgen val van kabinet voor huurwetgeving

July 2023 |

Met de val van het kabinet wordt mogelijk ook een deel van de wetsvoorstellen on-hold gezet. Wetsvoorstellen die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat het kabinet demissionair is, door de Eerste en met name Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Ze worden dan niet verder besproken, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.
Lees verder >


Wet Goed Verhuurderschap per 1 juli van kracht

July 2023 | Maaike Cohen

Met ingang van 1 juli 2023 is de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze Wet geeft de gemeente handvatten om op te treden tegen ongewenste woningverhuurpraktijken. Denk aan: discriminatie bij het toekennen van een huurwoning, het vragen van een te hoge huurprijs of waarborgsom, het doorberekenen van onredelijke servicekosten en nalatigheid op het gebied van onderhoud. Hiermee wil de wetgever kwetsbare huurders zoals arbeidsmigranten beter beschermen.
Lees verder >


Grenzen aan de indexering van de huurprijs

July 2023 |

Grenzen aan de indexering van de huurprijs Op grond van de indexatieclausule in huurovereenkomsten voeren sommige verhuurders extreme huurverhogingen door.
Lees verder >


Aankomende middenhuurregulering (vervolg)

January 2023

Ten vervolge op de Kamerbrief d.d. 14 oktober 2022 is Minister De Jonge in de Kamerbrief d.d. 9 december 2022 met de verdere uitwerking gekomen van de aankomende regulering van het middenhuursegment (zie vorige blog). De Minister gaat in deze Kamerbrief meer in detail in op enkele elementen van de aankomende middenhuurregulering die in de vorige Kamerbrief geïntroduceerd werden maar nog niet uitgewerkt waren. Deze elementen zijn de modernisering van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), de maximering van de jaarlijkse huurprijsstijging en de toewijzing van middenhuurwoningen aan middeninkomens door gemeenten.
Lees verder >


Aankomende middenhuurregulering

November 2022

Minister De Jonge schetst in zijn Kamerbrief d.d. 14 oktober 2022 de eerste contouren voor de regulering van de middenhuur. Doel van de Minister met de voorgestelde middenhuurregulering is de woonlasten voor huurders met middeninkomens verlagen. De Minister wil regulering zo vormgeven dat de betaalbaarheid voor huurders verbetert, terwijl er wel bereidheid blijft om te investeren in nieuwe middenhuurwoningen. De verwachting is dat op termijn ruim 90% van de huurwoningen in het sociale of middenhuursegment valt en onder de 1.000 euro wordt verhuurd.
Lees verder >


Verhoogde canon door afwijking publiekrechtelijke bestemming van erfpachtbestemming

November 2022

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam ging het om de vraag of de notaris een beroepsfout heeft gemaakt door kopers niet te wijzen op de afwijkende erfpachtbestemming, als gevolg waarvan kopers een hogere canon moeten betalen.
Lees verder >


Vanaf 1 januari 2023 is energielabel C verplicht. Voldoet uw bedrijfsruimte al?

September 2022 |

In 2023 moeten kantoren volgens het Energieakkoord minimaal Energielabel C hebben. Het streven is dat alle gebouwen in 2030 zelfs een label A hebben.
Lees verder >


MINIMUMWAARDE WOZ - DE HOGE RAAD KOMT VERHUURDERS TEGEMOET

May 2022 | Maaike Cohen

Wanneer er bij verhuur van een zelfstandige woning geen WOZ beschikking voorhanden is, wordt de WOZ waarde bij het bepalen van de huurprijs van een zelfstandige woning niet standaard vastgesteld op het voorgeschreven minimum, zo bepaalde de Hoge Raad onlangs. Het waarderingsstelsel biedt ruimte voor een WOZ waarde die gebaseerd is op de werkelijke kwaliteit van de woning, aldus de Hoge Raad in het arrest van 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:633 naar aanleiding van prejudiciële vragen van de kantonrechter te Utrecht.
Lees verder >


ARREST HOGE RAAD HUURPRIJSVERMINDERING VANWEGE CORONA

December 2021 | Maaike Cohen

Het langverwachte arrest Arrest Hoge Raad 24 december 2021 over het recht op huurprijsvermindering in verband met Corona is gewezen. Kort samengevat komt het arrest erop neer dat huurders van winkel- en horecabedrijfsruimte recht hebben op huurprijsvermindering vanwege Corona. Die korting bedraagt maximaal 50% van de oorspronkelijke huurverplichting. Verkregen overheidssteun (TVL) strekt in mindering op de door verhuurder te verlenen huurkorting.
Lees verder >


UITSPRAAK RECHTBANK AMSTERDAM: FORMULE BEREKENING HUURPRIJSVERMINDERING IN VERBAND MET CORONA

March 2021 | Maaike Cohen

Op 9 maart 2021 is door de Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:937 in een bodemprocedure een interessante uitspraak gewezen over huurkorting als gevolg van Corona, waarin rekening gehouden is met door de ondernemer ontvangen overheidssteun. In deze uitspraak heeft de kantonrechter een handzame formule vastgesteld om het recht op huurprijsvermindering tussen partijen te berekenen.
Lees verder >


VERDUBBELING OZB EIGENAREN TEGEN LEEGSTAND IS IN STRIJD MET HET RECHT

March 2021 | Roland Mans

Een aantal gemeenten heeft voor 2021 de onroerende zaakbelasting (Ozb) voor eigenaren van niet-woningen verdubbeld. Dat hebben zij gedaan door geen Ozb meer te heffen bij gebruikers. In Vlaardingen is daartoe het gebruikerstarief op nul gezet. In Ridderkerk wordt het gebruikerstarief niet eens meer genoemd. Wat valt hier juridisch over te zeggen? Heel veel.
Lees verder >


HUURVERMINDERING ALS GEVOLG VAN CORONA? DE STAND VAN DE RECHTSPRAAK

November 2020 | Maaike Cohen

Inmiddels zijn er tientallen gerechtelijke uitspraken gewezen over de vraag of huurders van bedrijfsruimte aanspraak maken op huurvermindering als gevolg van de Coronacrisis. In behoorlijk wat uitspraken is vastgesteld dat de Coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, kunnen worden beschouwd als onvoorziene omstandigheden waar verhuurder en huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst geen rekening mee hebben gehouden. Voor sommige huurders pakt de situatie zo slecht uit dat het onaanvaardbaar zou zijn de huurovereenkomst ongewijzigd in stand te laten. In die gevallen vinden rechters dat de ‘pijn’ tussen huurders en verhuurders moeten worden verdeeld. Huurders hebben in die gevallen tijdelijk recht op huurkorting. Ook met terugwerkende kracht.  In dit artikel wordt besproken in welke branches er huurverminderingen worden toegekend.
Lees verder >


Nadeelcompensatie naar aanleiding van schade door corona gerelateerde maatregelen?

April 2020 | Roland Mans

De overheid heeft strenge en vergaande maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen zijn doorgaans rechtmatig, maar leiden desalniettemin tot grote schade. Om bedrijven daarin tegemoet te komen, heeft de overheid tal van regelingen opgetuigd. Sommige ondernemers ontvangen bijvoorbeeld een eenmalige gift van € 4.000,-. Is hier sprake van nadeelcompensatie? Zo nee, zou het nadeelcompensatierecht dan wel uitkomst kunnen bieden voor getroffen ondernemers? Ik ging hierover in gesprek met mr. Jonathan Huijts — universitair docent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, auteur van het proefschrift ‘Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade’, en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor Corten De Geer Advocaten.
Lees verder >


Wat moet en mag een huurder tijdens de Coronacrisis?

April 2020 | Maaike Cohen

Wanneer verhuurders niet bereid zijn mee te werken aan een tijdelijke opschorting of huurprijsvermindering, bestaat er voor huurders in sommige gevallen de mogelijkheid tot tijdelijke aanpassing van de huurovereenkomst met een beroep op 'onvoorziene omstandigheden'. Dit wil zeggen dat bepaalde huurders een kans maken de huurovereenkomst via de rechter tijdelijk te wijzigen en de huurbetalingsverplichting tijdelijk op te schorten of te verminderen.
Lees verder >


Vul het voorlopige voorzieningenvacuüm

January 2020 | Roland Mans

In zijn recent verschenen artikel in het NTB (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht) van december 2019 (NTB 2019/45) schetst Roland Mans aan de hand van de wetgevingsgeschiedenis, recente casus en een enquête onder voorzieningenrechters, de huidige, bestuursrechtelijke voorlopige voorzieningenpraktijk. Hij constateert in zijn artikel dat sprake is van een 'voorlopige voorzieningenvacuüm' dat moet worden opgevuld. Liefst door de voorzieningenrechters zelf, of anders door de wetgever.
Lees verder >


Amsterdamse appartementseigenaren/-verhuurders met meer dan twee bewoners opgelet: strengere voorwaarden bij kamerverhuur na 1 januari 2020 

December 2019 | Martijn van der Hulst

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Huisvestingsverordening van gemeente Amsterdam en dit heeft ook gevolgen voor kamerverhuur. Zo wordt het voor gevallen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd ná 1 januari 2020 niet meer mogelijk om een woning met een geliberaliseerd huurcontract te verhuren aan een groep (meer dan twee huurders), maar moeten individuele huurcontracten gesloten worden tussen alle huurder en de eigenaar. Hierdoor krijgen huurders van onzelfstandige woonruimte meer huurbescherming en kunnen zij een te hoge huur aanvechten bij de de huurcommissie. Daarnaast zal er door de invoering van wijkquota in bepaalde gevallen helemaal geen vergunning meer te verkrijgen zijn.
Lees verder >


Amsterdamse pandeigenaren en studenten: voorkom ontruiming studentenhuis en kom voor 1 januari 2020 in actie!

November 2019 | Roland Mans

Veel studentenhuizen zonder omzettingsvergunning waarin drie of meer studenten wonen, worden door de Gemeente Amsterdam als illegaal beschouwd. Ze voldoen meestal niet aan de eisen om alsnog een vergunning te krijgen. Bij handhaving staat hun voortbestaan op het spel. De nieuwe Amsterdamse Huisvestingsverordening biedt bestaande studentenhuizen tot 1 januari 2020 de mogelijkheid aan de vergunningplicht te ontkomen. Dit vergt NU aanpassingen van de bestaande huurcontracten én actie in de richting van het gemeentebestuur. Pandeigenaren met meer dan twee studerende huurders (of onderhuurders) én studenten moeten dus aan de slag.
Lees verder >


Uitspraak voorzieningenrechter Amsterdam: professionele verkoper moet mondelinge koopovereenkomst appartement nakomen

October 2019 | Maaike Cohen

In deze zaak braken een professionele verkoper (een woningbouwcoöperatie) en zijn makelaar het verkoopproces met de koper van een appartement in Amsterdam kort na de bouwkundige keuring af. De professionele verkoper verkocht het appartement aan een andere partij die minder kritisch was over mogelijke gebreken in het appartement en eerder in de gelegenheid zou zijn om de koopovereenkomst bij de notaris te ondertekenen. Deze ‘move’ van de verkoper en zijn makelaar werd door de voorzieningenrechter afgestraft. De voorzieningenrechter stelde vast dat er al een perfecte koopovereenkomst met de koper tot stand was gekomen en de verkoper mee moest werken aan het schriftelijk vastleggen van de koop en leveren van het appartement aan de koper.
Lees verder >


Vijf belangrijke tips voor bedrijven, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren om zich voor te bereiden op de omgevingswet

March 2019 | Martijn van der Hulst

Het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt, maar weet u al wat deze wetswijziging voor uw vastgoed of bouwplan betekent? In deze blog geef ik vijf belangrijke tips om uzelf voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 en geef ik vervolgens een toelichting op basis van de instrumenten die de Omgevingswet biedt.
Lees verder >


Vijf belangrijke tips voor bedrijven, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren om zich voor te bereiden op de omgevingswet

March 2019 | Martijn van der Hulst

Het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt, maar weet u al wat deze wetswijziging voor uw vastgoed of bouwplan betekent? In deze blog geef ik vijf belangrijke tips om uzelf voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 en geef ik vervolgens een toelichting op basis van de instrumenten die de Omgevingswet biedt.
Lees verder >


Hoge boetes bij illegale huisvesting in haarlem

November 2018 | Martijn van der Hulst

Het college van Haarlem heeft de concept-aanpassing huisvestingsverordening Haarlem in de periode van 2 november tot 14 december 2018 vrijgegeven voor inspraak. Deze concept-aanpassing houdt onder andere in dat vanaf 1 januari 2019 hoge boetes opgelegd kunnen worden bij illegale kamerverhuur, bouwkundige splitsing en Airbnb.
Lees verder >


Boete bij kamergewijze verhuur, b&b, vakantieverhuur (Airbnb): een terugblik en een vooruitzicht

October 2018 | Martijn van der Hulst

In onze blog van 1 mei 2017 verwezen wij naar de de wijziging van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 van 1 januari 2017, waarbij de verhuurvorm 'woongroep' werd afgeschaft en woningdelen alleen nog maar mogelijk is in de vorm van hospitaverhuur en inwoning of kamergewijze verhuur. In onze blog van september 2017 berichtten wij dat met de wijziging van de Huisvestingsverordening van 1 oktober 2017 Amsterdammers die hun woning via Airbnb aan toeristen willen verhuren dit vooraf moeten melden aan de gemeente. In dit geval zijn deze wijzigingen extra belangrijk.
Lees verder >


Eigenaren/verhuurders kantoren opgelet: verplicht energielabel c in 2023

April 2018 | Maaike Cohen

In 2023 moeten kantoren volgens het Energieakkoord minimaal Energielabel C hebben. Het binnenkort verplichte C Label ligt officieel nog niet vast in een wet, maar deze gaat er met een geplande wijziging van het Bouwbesluit binnenkort wel komen. Zijn er mogelijkheden de kosten in de huur te verwerken? Kun je er in nieuwe huurovereenkomsten rekening mee houden? En wat nu als de huurder niet meewerkt aan de verbeteringen?
Lees het hele artikel op LegalDutch.nl


Corten De Geer in het nieuws over stijgende huurprijzen in de negen straatjes en de jordaan

March 2018

Door de stijgende populariteit van Amsterdam stijgen ook de huurprijzen voor middenstandsbedrijfsruimte. De winkeliers hebben hier last van en worden bedreigd in hun bestaansrecht.
Lees verder >


Kantoren moeten vanaf 2023 energiezuinig zijn; wat betekent dat voor u als verhuurder?

February 2018

Eigenaren van kantoorpanden moeten op 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C beschikken. Wat houdt dat in, hoe komt u eraan en kunt u de kosten doorberekenen in de servicekosten of de huur?
Lees verder >


Hoe bereken je huurprijsaanpassing voor winkelruimte en horeca bedrijfsruimte?

November 2017 | Maaike Cohen

Steeds vaker stemmen winkeliers en horeca-ondernemers in populaire steden klakkeloos in met een voorstel tot een forse huurprijsaanpassing. En erger nog: soms leidt een voorstel tot huurprijsaanpassing tot vertrek van de ondernemer, omdat de nieuwe huur niet meer te betalen is en de ondernemer een conflict wil vermijden. Accepteer nooit zomaar een voorstel, want met de berekening kan veel mis gaan. Hoe wordt een aangepaste huur op de juiste manier berekend?
Lees het hele artikel op LegalDutch.nl


Amsterdamse rechtbank haalt streep door oneerlijke bepalingen die in de weg staan aan financiering particuliere erfpacht

October 2017 | Eduard de Geer

De rechtbank van Amsterdam heeft bij vonnis van 11 oktober 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:7364) meerdere oneerlijke bepalingen in een erfpachtrecht buiten werking gesteld. Het erfpachtrecht was uitgegeven door een beroepsmatig optredende grondeigenaar. De buitenwerkingstelling betreft een bepaling waarbij de algemene voorwaarden en de canon periodiek kunnen worden herzien, een bepaling waarbij de canon bij bebouwings- en bestemmingswijziging kan worden herzien en een boete beding. Met deze uitspraak vergroot de rechtbank de bescherming bij erfpacht van woningen op grond van professionele erfverpachters aanzienlijk. Er wordt een krachtig halt toegeroepen aan de financieringsproblemen bij overdracht. De ingreep van de rechter brengt immers mee dat het erfpachtrecht wel voldoet aan de Bancaire Criteria voor financierbare erfpacht.
Lees verder >


Europees consumentenrecht beschermt erfpachter tegen oneerlijke voorwaarden

October 2017

Een grondeigenaar kan in de erfpachtvoorwaarden opnemen dat overdracht van het erfpachtrecht slechts met zijn toestemming mogelijk is. Aan die toestemming kan hij voorwaarden verbinden. Staatsbosbeheer had in haar erfpachtvoorwaarden opgenomen dat bij overdracht de voorwaarde kon worden gesteld dat de canon zou worden herzien. Een erfpachter verzette zich hiertegen en kreeg van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gelijk. Een dergelijk beding in de erfpachtvoorwaarden is onredelijk bezwarend en kan dus worden vernietigd.
Lees verder >


Erfpachters met algemene bepalingen 1994 opgelet! Gunstige afkoop verlengd tijdvak wordt per 1 januari afgeschaft

October 2017 | Jeroen Corten

Amsterdamse erfpachters die erfpachtrechten hebben waarop de Algemene Bepalingen 1994 (AB1994) van toepassing zijn, zouden direct in actie moeten komen om te beoordelen of zij nog in aanmerking komen voor de zogeheten “afkoop verlengde tijdvak”. Zo ja dan zou het verstandig kunnen zijn daar nog voor 1 januari 2018 aanspraak op te maken. Doet men dit niet dan kan men grote financiële voordelen laten liggen.
Lees verder >


Wat kun je doen tegen huurverhoging van winkelruimte?

September 2017 | Maaike Cohen

Retailers, stem nooit zomaar in met een voorstel tot huurverhoging van je winkelruimte. Het is maar de vraag of zo’n voorstel terecht is. Bovendien kost een traject via de rechter de verhuurder tijd en geld. Welke stappen kun je als huurder zetten?
Lees verder: blog.legaldutch.nl/wat-kan-je-doen...


Erfpachters Texel dagvaarden staatsbosbeheer en rijksvastgoedbedrijf

June 2017 | Eduard de Geer

Na 20 jaar ruzie over de voorwaarden voor voortzetting van de erfpachtrechten, de hoogte van de canon en de prijs voor de overdracht van bloot eigendom hebben de Texelse erfpachters hun buik vol. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Erfpachters Texel (SET). SET heeft zowel Staatsbosbeheer als het Rijksvastgoedbedrijf gedagvaard. Eduard de Geer treedt als advocaat op voor SET.
Lees verder >


Voorlichtingsbijeenkomst over eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

May 2017

De verandering van het erfpachtstelsel in Amsterdam geeft veel onrust in de markt. Investeerders, pandeigenaren, adviseurs en ontwikkelaars zitten vol vragen. Op 9 juni 2017 zullen zakelijke erfpachters geïnformeerd worden over de impact van de wijziging van het erfpachtsysteem.
Lees verder >


Nieuw beleid gemeente Amsterdam omtrent kamerverhuur en woongroepen

May 2017

Per 1 januari 2017 is het beleid van de gemeente Amsterdam omtrent het wijzigen van de woningvoorraad aangepast, hoofdzakelijk om de leefbaarheid in de stad te vergroten door kamerverhuur beter te reguleren. Voor kamergewijze verhuur is een vergunning nodig.
Lees verder >


Gunstige erfpachtregelingen gemeente Amsterdam op korte termijn afgeschaft

April 2017 | Jeroen Corten

De gemeente Amsterdam is momenteel bezig om de Overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht voor besluitvorming gereed te maken, naar aanleiding van de inspraak op de voorgestelde regeling. Uitgangspunt van de Overstapregeling is dat een overstap naar eeuwigdurende erfpacht altijd vrijwillig is. Naast de Overstapregeling gaat de gemeente echter ook voor de voortdurende erfpachter gunstige beleidsregels afschaffen of wijzigen, waardoor een overstap in de praktijk toch vaak minder vrijwillig zal zijn dan nu gesuggereerd wordt.
Lees verder >


WOZ en de uitzondering voor dijkwoningen

April 2017

Bij dijkwoningen moet op grond van een uitspraak van de Hoge Raad het deel van het perceel dat in beheer is bij een waterschap voor de waardering op grond van de Wet WOZ buiten beschouwing blijven.
Lees verder >


Verlies van eigendom als gevolg van verkrijgende verjaring door bezitter niet te goeder trouw kan worden hersteld

March 2017

De Hoge Raad heeft in een recent arrest van (HR 24 februari 2017) over een eigendomsverkrijging door verjaring van een perceel grond door een bezitter niet te goeder trouw gewezen op de mogelijkheid dat deze verkrijging niet in de weg staat aan een vordering uit onrechtmatige daad door de voormalige eigenaar van de grond gericht op schadevergoeding in de vorm van overdracht van de wederrechtelijk in bezit genomen zaak.
Lees verder >


Tijdige terhandstelling algemene voorwaarden bij overeenkomsten tot levering van energie, ook aan kleine ondernemers

March 2017

Indien de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst tot levering en/of transport van gas en/of elektriciteit niet voor het sluiten van de overeenkomst aan de kleinverbruiker zijn terhandgesteld, heeft deze laatste het recht de overeenkomst te vernietigen.
Lees verder >


Open brief aan leden van de gemeenteraad van Amsterdam inzake eeuwigdurende erfpacht

January 2017

Op 6 januari 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe erfpachtsysteem bekend gemaakt. De erfpachter dient, als hij wil overstappen, de gehele toename van de waarde van de woning bovenop de inflatie te betalen. Jager en De Geer vinden dat de waardestijging daarmee niet evenredig aan partijen wordt toebedeeld. Zij leggen uit waarom en vragen de raadsleden onderzoek te laten doen voordat zij over deze belangrijke kwestie beslissen.
Lees verder >


Vijf valkuilen bij eindafrekening servicekosten in een complex met meer huurders

January 2017 | Maaike Cohen

Een verhuurder brengt doorgaans kosten voor leveringen en diensten (servicekosten) bij zijn huurder in rekening. Deze kosten worden bijna altijd op basis van het voorschot en eindafrekening betaald. Het komt regelmatig voor dat een huurder bij de eindafrekening (soms jaren later) voor vervelende verrassingen komt te staan en wordt geconfronteerd met naheffingen. Wat een verhuurder wel en niet mag doorberekenen is vooral lastig als het gaat om een zogeheten “multi-tenant” situatie; een complex waar meer huurders huren. In deze blog worden vijf valkuilen bij de eindafrekening servicekosten in een complex met meer huurders besproken.
Lees verder >


Vernietiging boetebeding zelfbouw ijburg in hoger beroep bekrachtigd

December 2016 | Jeroen Corten

Als u geconfronteerd wordt met een hoge boete loont het de moeite om de boeteclausule kritisch te bekijken. In dit geval vonden rechtbank en gerechtshof een boete voor zelfbouwers bij overschrijding van de bouwtermijn onredelijk. De zelfbouwer hoefde de boete daarom niet te betalen.
Lees verder >


Boetebeding in algemene huurvoorwaarden woonruimte vrijwel onbruikbaar

December 2016

Een algemeen boetebeding zonder maximumbedrag in de algemene ROZ-huurvoorwaarden wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst is vrijwel onbruikbaar geworden nu het grote kans loopt vernietigd te worden bij de rechter wegens strijd met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Zo is onder andere gebleken uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 6 september 2016 en een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland op 24 augustus 2016.
Lees verder >


Lezing en waterdichte tijdelijke huurovereenkomst Corten De Geer

November 2016 | Maaike Cohen

Tijdelijk verhuren van woningen kan sinds 1 juli 2016, mits de verhuurder zich aan de wettelijke spelregels houdt! Op donderdag 1 december 2016 praten Bas van Overeem en Maaike Cohen van Corten De Geer Advocaten u tijdens een kennissessie van een klein uur (kosteloos) bij over dit onderwerp en andere onderwerpen in het kader van de Wet Doorstroming Huurmarkt en geven wij tips om veilig tijdelijk te verhuren zonder dat er recht op huurbescherming ontstaat.
Lees verder >


Bod afgewezen? Ga in de herkansing!

September 2016 | Bas van Overeem

De huizenmarkt in Amsterdam en de directe omgeving vertoont inmiddels weer dezelfde verschijnselen als in de periode tot 2008. Prijzen stijgen in een enorm tempo, het aanbod is beperkt en de vraag groot. Voor courante huizen en objecten staan de kopers in de rij, vraagprijzen worden overboden en wie niet bereid is om heel snel te schakelen komt überhaupt niet aan bod.
Lees verder >


Boetebedingen in algemene voorwaarden steeds vaker onredelijk

September 2016 | Jeroen Corten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse rechters boetebedingen uit algemene voorwaarden bestempelen als een onredelijk bezwarend. De bedingen worden dan in zijn geheel vernietigd en de boete hoeft niet te worden betaald.
Lees verder >


Dubbele bemiddelingskosten, nu ook bij kamerverhuur voorbij

August 2016

Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe regels om het berekenen van dubbele bemiddelingskosten bij verhuur en verkoop van woonruimte tegen te gaan, ook bij kamerverhuur. Huurders die op zoek zijn naar een woning, appartement of kamer stuiten op internet en op sociale media vaak op tussenpersonen die namens de verhuurder woonruimte te huur aanbieden. De website bevat bijvoorbeeld foto's van de woning, het eerste contact verloopt via deze bemiddelaar en deze doet soms ook de bezichtiging en stelt het huurcontract op.
Lees verder >


Verruimde mogelijkheden tijdelijke woningverhuur

August 2016 | Maaike Cohen

Niet helemaal vers van de pers, maar toch goed om nog eens onder de aandacht te brengen zijn de verruimde mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van zelfstandige woningen met ingang van 1 juli 2016. Dit is een uitwerking van de Wet Doorstroming Huurmarkt. De bedoeling van deze wet is een betere doorstroming van de huurmarkt te bewerkstelligen en “scheefwonen” te bestrijden.
Lees verder >