Omgevingsrecht

Nederland is een dichtbevolkt land. Dit legt een grote druk op het gebruik van de fysieke ruimte. Het omgevingsrecht bevat regels over het gebruik van die fysieke ruimte. Zoals bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten of transformaties van leegstaande kantoorgebouwen.

Wat staat er precies in het bestemmingsplan? Is een omgevingsvergunning nodig? Zo ja, welke? Hoe om te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden? Of wat te doen met een (deel van een) gebouw dat rijksmonument is?

Van belang bij dit soort vragen is dat u uw bestuursrechtelijke rechtspositie steeds goed kent. Dat u tijdig en goed overleg voert met alle betrokken partijen, waaronder ook de overheid, en dat u tijdens procedures goed beslagen ten ijs komt.

Het omgevingsrecht is een complex rechtsgebied, waarbij de wetten en regelingen voortdurend veranderen. Bovendien: nu zijn de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) er nog, maar ze verdwijnen in 2021. Dan wordt de Omgevingswet van kracht. Wij zijn nu al met deze ontwikkeling bezig en alert op de komende veranderingen.

Wij dienen inspraakreacties en zienswijzen voor u in en doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures met u. Wij adviseren op het gebied van handhaving, planschade, nadeelcompensatie, bestuursovereenkomsten, vergunningen en bestemmingsplannen.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op