Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tot de Omgevingswet wordt ingevoerd, vormt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het kloppende hart van al het recht dat met de omgeving heeft te maken. Er is bijna geen ruimtelijke ontwikkeling of activiteit in de fysieke leefomgeving denkbaar waarbij de Wabo geen cruciale rol speelt.

Voor de volgende zaken is bijna zonder uitzondering een omgevingsvergunning uit hoofde van de Wabo vereist:

  • de bouw van een woning, woonwijk, kantoorpand of een ander bouwwerk;
  • de aanleg van een weg of van andere infrastructuur;
  • de sloop van een pand;
  • de renovatie of restauratie van een monument;
  • de oprichting en ingebruikname van een bedrijfspand (een inrichting) voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten;
  • de kap van bomen.

Wat staat er in de Wabo?

De Wabo bevat de criteria om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen en de procedures die bij het aanvragen en het verlenen (of weigeren) van die vergunning moeten worden gevolgd. In de bijlagen bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan daarnaast bepalingen over wanneer een activiteit omgevingsvergunningsvrij is.

Met de Wabo heeft de wetgever het pad geëffend voor de Omgevingswet. De toenemende digitalisering van de samenleving en de mogelijkheden die dat biedt, zijn de motor voor deze wetten. Deregulering, vereenvoudiging en versnelling van procedures waren daarbij de toverwoorden.

Één overheidsloket

Belangrijk is ook de ‘één loketgedachte’. Een bedrijf of burger moet bij één overheidsloket kunnen aankloppen voor alle publiekrechtelijke toestemmingen die hij nodig heeft om een project te verwezenlijken. Het loket stuurt alle afdelingen en overheidsorganen aan die daarbij een rol spelen, zonder dat de burger of het bedrijf die nog zelf moeten benaderen. Dit uitgangspunt heeft geleid tot de fenomenen van ‘het olo’ (het Omgevingsloket Online) en van de ‘vergunning coördinator’.

Totdat ook de hierna genoemde wetten opgaan in de Omgevingswet zijn naast de Wabo uiteraard de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Waterwet en nog tal van andere wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten en beleidsregels van belang om uw omgevingsrechtelijke rechtspositie echt goed te leren kennen.

 

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op