Bestuursrecht

Ons bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en samenleving. Het schrijft voor waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Op elke situatie is de toepasselijke wet- en regelgeving vaak gelaagd en fijnmazig en het bestuursrecht geeft niet overal een pasklaar antwoord op. Bovendien is onze overheid, ondanks haar goede intenties, deskundigheid en professionaliteit, niet alwetend en ook niet feilloos. Met onze kennis, ervaring en vaardigheden proberen wij de overheid te helpen om tot de juiste besluiten te komen.

Binnen het bestuursrecht beheersen wij naast het omgevingsrecht en milieurecht de volgende vakgebieden:

  • Subsidierecht (verlening en vaststelling van subsidie, intrekking of vermindering van subsidie, Stimuleringsregeling duurzaam energiegebruik ofwel SDE, etc.).
  • Toezicht- en handhavingsrecht (handhaving, bestuurlijke boete, last onder dwangsom, bestuursdwang).
  • Overheidsaansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad van overheid en aansprakelijkheid, schadevergoeding, planschade, nadeelcompensatie).

Subsidierecht

Veel instellingen en bedrijven krijgen subsidies. In sommige gevallen zijn die subsidies van groot bedrijfseconomisch belang en kan een organisatie niet zonder. Wat nu als een al toegekende subsidie wordt ingetrokken? Of als een aangevraagde subsidie niet eens wordt verleend? Ook komt het voor dat een subsidie lager wordt vastgesteld dan het oorspronkelijk toegekende bedrag, of de voorwaarden verbonden aan de subsidie verregaande verplichtingen opleggen. Het zijn allemaal situaties waarin u niet rechteloos bent en wij u graag adviseren.

Toezicht- en handhavingsrecht

De overheid oefent toezicht uit op vele sectoren in de samenleving. Als burger of ondernemer kunt u op vele wijzen geconfronteerd worden met toezicht. Dit kan bestaan uit het bezoeken en inspecteren van panden en bouwplaatsen, het opvragen van informatie of de inzage in stukken. Wanneer de overheid vindt dat iets niet in orde is, volgt vaak handhaving in de vorm van een last onder dwangsom of een bestuursdwangbesluit. In dat geval is het belangrijk dat u, om erger te voorkomen, snel en adequaat handelt en hulp inschakelt. Wij hebben veel ervaring met toezicht en handhaving.


Overheidsaansprakelijkheidsrecht

De overheid in ons land doet de meeste dingen goed. Maar net als bij andere instellingen gaat er ook wel eens iets fout. Dat kan tot schade leiden. Zoals iedereen schade kan verhalen op derden die die schade hebben veroorzaakt, kan ook een schadevergoeding worden gevraagd aan de overheid wanneer die in de uitoefening van haar taken steken heeft laten vallen. Sterker nog: de overheid is niet alleen aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit onrechtmatige overheidsdaden, zoals bijvoorbeeld een vernietigde beslissing, maar soms ook voor schade veroorzaakt door rechtmatige daden.

Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een wijk, spoorlijn of snelweg. Ook als die aanleg legitiem is kan de overheid gehouden zijn de schade van burgers of bedrijven te vergoeden, bijvoorbeeld door middel van nadeelcompensatie of een planschadevergoeding.

Wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding door de overheid, neem dan contact met ons op. Wij doorlopen uw vragen graag met u.

Meer weten over deze dienst?

Noa Visser
Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans, Martijn van der Hulst en Noa Visser

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op