Algemene voorwaarden Corten De Geer Advocaten B.V.

Artikel 1
Corten De Geer Advocaten B.V. ('CDGA'), gevestigd te Amsterdam, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt informatie verstrekt over de personen die door middel van hun holdingvennootschappen aandelen in CDGA houden ('de partners').

Artikel 2
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CDGA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatste geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van CDGA, de partners, hun holdingvennootschappen en van al degenen die voor deze entiteiten werkzaam zijn.

Artikel 4
Iedere aansprakelijkheid van CDGA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CDGA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeraar niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat CDGA van de opdrachtgever ontving voor de verrichte werkzaamheden. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal niet kunnen worden ingeroepen in geval van opzet of grove schuld, van de persoon of personen belast met de leiding van CDGA. Desgevraagd worden over (de dekking onder) de door CDGA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Artikel 5
De keuze van de door CDGA in te schakelen derden zal, behoudens deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CDGA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door CDGA ingeschakelde derden. CDGA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6
De opdrachtgever vrijwaart CDGA tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 7
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door CDGA vastgestelde uurtarieven. In verband met spoedeisendheid, de specialistische aard van de werkzaamheden of de omvang van het belang mogen toeslagen of hogere uurtarieven in rekening worden gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is CDGA bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven aan te passen als gevolg van prijsinflatie. Een dergelijke prijsaanpassing vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het CBS.

Artikel 8
De aan de zaak te besteden en te declareren tijd wordt, behoudens andersluidende afspraken, per verrichting gemeten en verantwoord met eenheden van ten minste 0,1 uur. De administratie van CDGA strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van de omvang van de werkzaamheden.

Artikel 9
Door CDGA ten behoeve van de opdrachtgever betaalde of te betalen verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van deskundigen, reiskosten, kosten van uittreksels), zullen zonder opslag worden doorbelast en separaat op de declaratie worden vermeld.

Artikel 10
De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van betaling binnen die termijn wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is CDGA gerechtigd de wettelijke handelsrente, althans (voor particulieren) de wettelijke rente, in rekening te brengen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan CDGA, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. CDGA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 11
CDGA kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 12
Op alle aan CDGA verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer CDGA er niet in slaagt uw klacht door middel van interne klachtbehandeling op te lossen, dan kunnen klachten voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur. Op verzoek wordt nadere informatie verstrekt over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Nadat door CDGA op de klacht is gereageerd, heeft opdrachtgever 12 maanden de tijd om zich met de klacht tot de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag te wenden. Na de periode van 12 maanden vervalt deze mogelijkheid. Vorenstaande laat onverlet dat CDGA haar vordering als een (declaratie)geschil aan de Nederlandse Orde van Advocaten voorlegt of dat CDGA, bij gebreke van een klacht, de vordering ter incasso bij de bevoegde te Amsterdam, als door partijen aangewezen forum, voorlegt.

Artikel 13
Op alle overeenkomsten tussen CDGA en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil.