Subsidierecht

Europa, de rijksoverheid, provincies en gemeenten helpen burgers, bedrijven en instellingen vaak met geld om projecten te financieren die deze overheden nuttig achten voor de samenleving. De gelden die daarbij worden verstrekt, heten doorgaans subsidies, tenzij het om gunstige kredieten of fiscale aftrekposten gaat.

Subsidies zijn er in allerlei vormen en maten. Van een Europese subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot een gemeentelijke subsidie voor groene daken. Van een rijkssubsidie voor zonnepanelen (SDE+) tot een provinciale subsidie voor de sanering van glastuinbouw: voor alle subsidies die in Nederland worden verstrekt, geldt het subsidierecht van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor iedere subsidie geldt daarnaast ook altijd een specifieke subsidieregeling.

Voorwaarden toekenning subsidies

Subsidies verstrekken is natuurlijk geen kwestie van lukraak geld rondstrooien totdat het op is. Omdat de subsidiepot van bestuursorganen niet onuitputtelijk is, is het van groot belang dat subsidiegelden eerlijk worden verdeeld, totdat een subsidieloket sluit. Subsidies worden dan ook pas verstrekt als aan allerlei voorwaarden is voldaan. De Algemene wet bestuursrecht en de speciale subsidieregeling (vaak nog aangevuld met subsidiebeleidsregels) bepalen daarbij zowel de rechtspositie van de subsidieverstrekker als die van de subsidieontvanger. Wordt de subsidie eenmaal verleend, dan bevat het besluit daartoe ook nog allerlei voorwaarden.

Veel subsidietrajecten kennen een besluit tot verlening van subsidie, meestal op aanvraag, en een besluit tot vaststelling van de subsidie als de gesubsidieerde activiteit voorbij is. Overheidsorganen kunnen een subsidie intrekken of lager (zelfs op nihil) vaststellen als de subsidievoorwaarden zijn geschonden. Als dat gebeurt, ontstaat niet zelden een conflict tussen subsidieverstrekker en -ontvanger.

Hetzelfde doet zich voor als een subsidie wordt geweigerd, terwijl een bedrijf of instelling daarop juist had gerekend, bijvoorbeeld omdat dezelfde subsidie al jarenlang steeds weer wordt verstrekt.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op