Waterwet

De Waterwet van eind 2009 verving een achttal wetten met betrekking tot water, waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Waterstaatswet, de Grondwaterwet en de Wet op de waterkering. De Waterwet heeft niet alleen betrekking op het beheer van onze watersystemen, zoals de dijken en waterkeringen, maar ook op het schoon houden van grondwater, zeewater en oppervlaktewater.

Of, zoals Rijkswaterstaat het schrijft: “De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.” Voor iedere activiteit die een van deze onderwerpen betreft is sinds 2009 een zogenaamde ‘watervergunning’ nodig. De ‘keurvergunning’ die een waterschap verstrekte, heet sindsdien ook  een watervergunning. Een wateractiviteit verrichten zonder dat daarvoor een watervergunning is verstrekt, kan leiden tot handhaving.

Toezicht op naleving

Waterschappen (hoogheemraadschappen zijn ook waterschappen) houden actief toezicht op naleving van de Waterwet, maar ook de Minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd tot handhaving. Belangrijk is het besef dat voor veel activiteiten die het water betreffen niet alleen een watervergunning is vereist, maar ook een omgevingsvergunning. Een dijk aanleggen is immers ook een bouwwerk realiseren. In de Waterwet staan afstemmingsregels hierover. Ten slotte verdient het ‘projectplan’ vermelding. Dit plan is in feite een besluit van een waterschap over onderhoud aan dan wel wijziging van bestaande waterstaatswerken.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op