Vul het voorlopige voorzieningenvacuüm

January 2020
door Roland Mans

Verzoek om voorlopige voorziening geen schorsende werking

Bij het zwijgen der wet komt aan (de indiening van) een verzoek om voorlopige voorziening zelf geen schorsende werking toe. Alleen toekenning van het verzoek door de voorzieningenrechter leidt tot een schorsing van een aangevallen besluit. Tussen de indiening van een verzoek enerzijds en de zitting en uitspraak van de voorzieningenrechter anderzijds, verstrijkt tijd, vaak meerdere weken. In die periode komt het voor dat een besluit al is uitgevoerd voordat de voorzieningenrechter zich over het verzoek heeft kunnen buigen.

Voorlopige voorzieningenvacuüm

Roland Mans spreekt in verband met dit toenemende fenomeen van 'het voorlopige voorzieningenvacuüm'. Dit vacuüm kan worden opgevuld door het treffen van een ordemaatregel. De voorzieningenrechter kan het besluit daarmee schorsen, meteen na ontvangst van het verzoek. In de praktijk echter blijkt dat de voorzieningenrechter in het ene arrondissement heel anders met deze bevoegdheid omgaat dan de voorzieningenrechter in een ander arrondissement. In Noord-Holland wordt in beginsel zelfs geen ordemaatregel getroffen, terwijl In Midden-Nederland per geval een afweging wordt gemaakt evenals bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onwenselijke situatie

Dit levert om meerdere redenen een onwenselijke situatie op waaraan een einde moet worden gemaakt. In zijn artikel in het NTB (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht) van december 2019 (NTB 2019/45) pleit Roland Mans dan ook voor het vullen van het voorlopige voorzieningenvacuüm door middel van een 'ja, tenzij-systeem': In zijn ogen zou iedere voorzieningenrechter in beginsel een ordemaatregel moeten nemen, tenzij zwaarder wegende belangen van derden of van het overheidsorgaan daaraan in de weg staan of sprake is van misbruik van recht. Lees verder: https://www.navigator.nl/document/id530ba97e312c4e598acec025648a5697/nederlands-tijdschrift-voor-bestuursrecht-vul-het-voorlopige-voorzieningenvacuum

 

Bel voor meer informatie naar Corten De Geer Advocaten op 020 - 262 12 42 en vraag naar Roland Mans.