Wet Goed Verhuurderschap per 1 juli van kracht

July 2023
door Maaike Cohen

Met ingang van 1 juli 2023 is de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap (de Wet) in werking getreden. Deze Wet geeft gemeenten handvatten om op te treden tegen ongewenste woningverhuurpraktijken. Denk aan: discriminatie bij het toekennen van een huurwoning, het vragen van een te hoge huurprijs of waarborgsom, het doorberekenen van onredelijke servicekosten en nalatigheid op het gebied van onderhoud. Hiermee wil de wetgever kwetsbare huurders zoals arbeidsmigranten beter beschermen.

De Wet richt zich niet alleen tot verhuurders en huurders, maar ook tot verhuurbemiddelaars en beheerders.

Instrumenten voor gemeenten

In deze Wet krijgen gemeenten de volgende instrumenten:

 • de gemeente kan boetes opleggen bij het niet-naleven van de bestaande huurwetgeving;
 • de gemeente kan in kwetsbare wijken een verhuurvergunning invoeren waarmee eisen worden gesteld onder andere aan de huurprijs en het onderhoud van een woning. Dit geldt voor woningen onder de liberalisatiegrens;
 • er komt een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag;
 • bij slecht verhuurgedrag (na meerdere opgelegde boetes) kan de gemeente de verhuurder zelfs verplichten een door de gemeente aan te wijzen beheerder aan te stellen.

Wijzigingen voor verhuurders

De wet brengt ook wijzigingen voor verhuurders teweeg. Verhuurders worden verplicht om:

 1. een rechtvaardige, transparante selectieprocedure te hanteren; de procedure en objectieve selectiecriteria kenbaar te maken; en de keuze voor een kandidaat-huurder aan de afgewezen kandidaten te motiveren. Doel is woondiscriminatie (bijvoorbeeld van woningzoekenden uit een bepaald land) te voorkomen;
 2. zich te onthouden van iedere vorm van intimidatie;
 3. de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen;
 4. huurders te informeren over hun rechten en plichten, voor zover deze niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen;
 5. huurders op de hoogte te brengen van de contactgegevens van een meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag;
 6. alleen rechtmatige servicekosten in rekening te brengen;
 7. de waarborgsom te beperken tot twee maanden huur;
 8. de waarborgsom binnen dertig dagen na einde huuroverkomst terug te betalen na verrekening met de aantoonbare herstelkosten.

Verandering voor huurders

Waar huurders voorheen zelf juridische stappen moesten zetten tegen verhuurders (en dat vaak niet deden, onder ander vanwege de juridische kosten), kan de gemeente deze taak nu voor huurders op zich nemen. Dit begint met een melding door een huurder bij het meldpunt van de gemeente. 

Bestuurlijke boete 

De gemeente krijgt namelijk de mogelijkheid een boete op te leggen bij overtreding van (bestaande) huurbeschermende wetgeving. Die boetes zijn fors; maximaal EUR 22.500,00 bij een eerste overtreding en EUR 90.000,00 bij herhaalde overtreding.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een gemeente een boete oplegt aan een verhuurder wanneer een woning op basis van de puntentelling thuishoort in de sociale sector, maar tegen een te hoge prijs verhuurd wordt als geliberaliseerde woning. Maar ook wanneer een verhuurder nalaat de woning goed te onderhouden of wanneer de verhuurder een kandidaat-huurder op onduidelijke gronden afwijst. Het is afwachten hoe gemeenten deze instrumenten gaan inzetten.

Woonvergunning 

De in deze Wet in het leven geroepen woonvergunning moet door de gemeente worden opgenomen in een verhuurverordening.

Deze Wet grijpt in op het eigendomsrecht van verhuurders en de contractuele verhoudingen tussen verhuurder en huurder. De speelruimte van verhuurders wordt hiermee flink beperkt. De verplichte inbeheername door de gemeente is daar een duidelijk voorbeeld van. 

Actie verhuurders

Verhuurders moeten aan de slag met het op orde maken van hun openbare selectieprocedure en met de informatievoorziening aan huurders ten aanzien van huurrechten, waaronder het meldpunt.

Het is afwachten hoe deze Wet in de praktijk zal uitwerken. Zullen gemeentes het handhaven van de huurwetgeving tot prioriteit maken? Hebben gemeenten genoeg capaciteit om te handhaven? Wordt het meldpunt effectief en gaat dit een stevige stok achter de deur zijn tegen verhuurders die de randen van de Wet opzoeken? De tijd zal het leren.

Neemt u voor vragen contact met ons op.