Amsterdamse appartementseigenaren/-verhuurders met meer dan twee bewoners opgelet: strengere voorwaarden bij kamerverhuur na 1 januari 2020 

December 2019
door Martijn van der Hulst

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam en dit heeft ook gevolgen voor kamerverhuur. Zo wordt het voor gevallen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd ná 1 januari 2020 niet meer mogelijk om een woning met een geliberaliseerd huurcontract te verhuren aan een groep (meer dan twee huurders), maar moeten individuele huurcontracten gesloten worden tussen alle huurder en de eigenaar/verhuurder. Hierdoor krijgen huurders van onzelfstandige woonruimte meer huurbescherming en kunnen zij een te hoge huur aanvechten bij de de huurcommissie.

Wijkquota 

Daarnaast zal er door de invoering van wijkquota in bepaalde gevallen helemaal geen vergunning meer te verkrijgen zijn. In de Huisvestingsverordening 2016 is overigens ook al een quotum opgenomen, maar dat geldt alleen voor omzetting in vijf of meer onzelfstandige woonruimten.

Inwoning/ hospitaverhuur

Tot slot gaan er ook andere regels gelden voor inwoning/hospitaverhuur, waardoor in geval van inwoning met meer dan één ander huishouden, toch een vergunning nodig is (en door de quota mogelijk geen vergunning meer te verkrijgen is). Ook wordt inwoning/hospitaverhuur niet meer mogelijk voor situaties waarbij op voorhand de wens bestaat om het adres met inwonende huishoudens te delen.

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2020 gaan met betrekking tot kamerverhuur kort samengevat de volgende regels gelden:

  1. Per wijk wordt een maximum ingevoerd voor het aantal te verlenen vergunningen voor kamerverhuur. Klik hier voor de voorgestelde quota.
  2. Per gebouw of rij aaneengesloten eengezinswoningen gaat een maximum aantal vergunningen gelden, namelijk maximaal 25% van de adressen, waarbij ook percentages gaan gelden per verdieping.
  3. De voorraadvergunning (nu onttrekkingsvergunning) wordt tijdelijk en kan ingetrokken worden. De voorraadvergunning wordt ingetrokken wanneer in een aaneengesloten periode van drie maanden er minder dan drie bewoners staan ingeschreven op het adres waarvoor de vergunning is afgegeven. De termijn van drie maanden begint op het moment dat de verhuurder door de gemeente op de hoogte is gesteld van het te lage aantal inschrijvingen in de Basisregistratie personen.
  4. Ook omzettingsvergunningen van vóór 1 januari 2020 kunnen worden ingetrokken indien er een aaneengesloten periode van drie maanden twee of minder bewoners op het adres staan ingeschreven.
  5. De voorraadvergunning krijgt een voorwaarde dat elke onzelfstandige woonruimte door maximaal één volwassene bewoond mag worden.
  6. De voorraadvergunning krijgt een voorwaarde dat tussen huurder en eigenaar een individueel schriftelijk huurcontract gesloten moet worden.
  7. Inwoning/hospitaverhuur zonder vergunning wordt nog slechst mogelijk voor maximaal één ander huishouden (nu zijn dat twee huishoudens) en in situaties waarbij minstens twee jaar een huishouden heeft bestaan zonder inwonend huishouden.

In het overgangsrecht is bepaald dat vóór 1 januari 2020 aangevraagde omzettingsvergunningen worden verleend op basis van de in 2019 geldende voorwaarden op grond van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016. 

Wanneer moet u in actie komen?

In de volgende gevallen is het in ieder geval verstandig om te beoordelen of het voor u noodzakelijk is om vóór 1 januari 2020 een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning:

  • Indien u een appartement verhuurt dat kamergewijs wordt gebruikt door meer dan twee bewoners en u nog geen omzettingsvergunning heeft (en daarmee bestuursdwang of een boete riskeert).
  • Indien u een situatie met inwoning heeft met meer dan één ander huishouden.
  • Indien u van plan bent om kamers te gaan verhuren.

Puntenstelsel

Een belangrijke reden om nu een omzettingsvergunning aan te vragen is te voorkomen dat er individueel met de bewoners moet worden gecontracteerd en de huurcontracten onder het puntenstelsel zullen vallen. De huurprijs in een schriftelijke huurovereenkomst met betrekking tot een onzelfstandige woonruimte valt namelijk altijd onder het puntenstelsel. 

Bel voor meer informatie naar Corten De Geer Advocaten op 020 - 262 12 42 en vraag naar Martijn van der Hulst of Maaike Cohen.