Tijdige terhandstelling algemene voorwaarden bij overeenkomsten tot levering van energie, ook aan kleine ondernemers

March 2017

door Jacqueline Broese van Groenou

Indien de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst tot levering en/of transport van gas en/of elektriciteit niet voor het sluiten van de overeenkomst aan de kleinverbruiker zijn terhandgesteld, heeft deze laatste het recht de overeenkomst te vernietigen.

Terhandstelling algemene voorwaarden

Een kleinverbruiker vernietigde een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit op grond van art. 95m lid 1 en 4 Elektriciteitswet en art. 52b lid 1 en 4 Gaswet. In die artikelen is, ter implementatie van de Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijnen uit 2009, bepaald dat kleinverbruikers vooraf geïnformeerd dienen te worden over de voorwaarden die verbonden zijn aan een leverings- of transportovereenkomst. Die voorwaarden dienen in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst te worden verstrekt en te zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal. Dit geldt voor alle contractuele voorwaarden, dus niet alleen voor algemene voorwaarden. Schending van deze bepalingen leidt tot vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst.

In dit geval waren de algemene voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zouden zijn niet voor het sluiten van de overeenkomst aan de kleinverbruiker terhandgesteld. De overeenkomst, die op 1 oktober 2013 zou zijn ingegaan, werd rechtsgeldig vernietigd door een kleine ondernemer nu de energieleverancier er niet in slaagde aan te tonen dat de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst waren verstrekt. De verwijzing in de bevestigingsbrief gedateerd op 13 oktober 2013 naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website van de leverancier was hiertoe onvoldoende. De kantonrechter concludeerde in zijn vonnis van 14 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7607, dat de kleinverbruiker de overeenkomst rechtsgeldig had vernietigd en de vordering tot nakoming van die overeenkomst niet toewijsbaar was.

Wie kan vernietigen?

Deze vernietigingsbevoegdheid komt niet alleen toe aan consumenten, maar aan alle afnemers die beschikken over een aansluiting op een elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3 x 80 Ampère (art. 95a lid 1 Elektriciteitswet 1998) en een aansluiting op een gastnet met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3 per uur (art. 43 lid 1 Gaswet). Onder deze definitie van kleinverbruikers vallen niet alleen particulieren, maar ook kleine ondernemers. Bijvoorbeeld eenmanszaken die een kleine bedrijfsruimte huren met aansluitingen op gas en elektriciteit die voldoen aan genoemde maximale capaciteit. De Richtlijnen beogen een transparante werking van de interne markt voor energie met bescherming van huishoudelijke afnemers en, indien de lidstaten dat dienstig achten, kleine bedrijven. In Nederland is dit vertaald in de omvang van de aansluiting.

Eerdere voorbeelden van een geslaagde vernietiging van een overeenkomst tot levering van energie wegens schending van de informatieplicht zijn de uitspraken van het Hof Arnhem van 29 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0185, en het Hof Amsterdam van 20 juli 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN9242.

Toezicht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft alle informatieplichten voor energieleveranciers uitgewerkt in de Informatiecode elektriciteit en gas van 21 april 2016. ACM is daarnaast als toezichthouder bevoegd om handhavend op te treden bij schending van de informatieplichten van art. 95m Elektriciteitswet en art. 52b Gaswet, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. Een voorbeeld betreft de boete wegens overtreding van art. 95m lid 3 Elektriciteitswet, het zodanig benaderen van kleinverbruikers dat er onduidelijkheid over ontstaat of een contract is afgesloten, voor welke duur en onder welke voorwaarden. Hierover oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op 31 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:92.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Broese van Groenou via [javascript protected email address] of 020-2621242.