Ontbinding huurovereenkomst

Verhuurder en huurder kunnen de huurovereenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Er is dan sprake van wanprestatie. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een huurder zijn huur gedurende een langere periode niet (op tijd) betaalt, het gehuurde gebruikt in strijd met de afgesproken bestemming in het huurcontract of in strijd met het huurcontract onderverhuurt.


Ontbinding door kantonrechter

De verhuurder moet de huurovereenkomst in bijna alle gevallen laten ontbinden door de kantonrechter. Er moet dus een rechterlijke toets plaatsvinden. De rechter zal afwegen of de situatie ernstig genoeg is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. De verhuurder kan niet zelf bepalen dat en wanneer een huurovereenkomst is ontbonden. Evenmin kan dit rechtsgeldig worden afgesproken in de huurovereenkomst.

Een huurder kan een huurovereenkomst (zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden bijvoorbeeld wanneer de verhuurder het gehuurde niet ter beschikking stelt of nalaat achterstallig onderhoud te plegen.


Schadevergoeding

Wanneer één van de partijen met succes een beroep doet op de ontbinding van de huurovereenkomst, dan kan dit leiden tot schadeplicht van de andere partij. Slaagt een vordering tot ontbinding door de verhuurder, dan kan huurder verplicht worden de huur die de verhuurder daardoor misloopt te vergoeden.

Ontbinding versus opzegging

Het voordeel van ontbinding versus opzegging is dat bij ontbinding het einde van de in de huurovereenkomst overeengekomen huurperiode en opzegtermijn niet hoeft te worden afgewacht. Partijen kunnen dit dus tussentijds doen, mits er voldoende grond is voor ontbinding.

Een ander voordeel is dat wanneer een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst bij de kantonrechter slaagt, een door de andere partij ingesteld hoger beroep niet hoeft te worden afgewacht. Bij opzegging is dit anders.


Ontruimingskortgeding

Vooruitlopend op een bodemprocedure tot ontbinding van de huurovereenkomst, kan de partij die ontbinding wenst een ontruimingskortgeding starten. Daarin verzoekt die partij (meestal de verhuurder) de kort geding rechter het gehuurde alvast te mogen ontruimen, omdat de kans zeer groot is dat de huurovereenkomst in een bodemprocedure zal worden ontbonden.

 

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op