Ontbindende voorwaarden koopovereenkomst

Ontbindende voorwaarden maken een belangrijk onderdeel uit van een koopovereenkomst van onroerend goed. Met de ontbindende voorwaarden spreken partijen af onder welke omstandigheden zij nog onder de koop uit kunnen komen. Indien een contract onder ontbindende voorwaarde wordt aangegaan, treedt de overeenkomst wel al direct in werking en zijn partijen aan de overeenkomst gebonden. Zodra de ontbindende voorwaarde is vervuld, zal de overeenkomst kunnen worden ontbonden.

Financieringsvoorbehoud & voorbehoud van
bouwkundige keuring

Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde bij de koop van een woning is het financieringsvoorbehoud. Wanneer de koper de financiering niet rond krijgt dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. Een ander voorbeeld is een voorbehoud van bouwkundige keuring. Met deze voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst ontbinden als na een bouwkundige keuring blijkt dat er meer gebreken zijn of achterstallig onderhoud is dan waarop de koper heeft gerekend. 

Aan de ontbindende voorwaarde wordt meestal een termijn verbonden. Indien deze termijn dreigt te verlopen, kunnen partijen in overleg treden om de afgesproken termijn te verlengen. 

Voorkomen van geschillen

Het is van belang dat een ontbindende voorwaarde contractueel wordt vastgelegd en dat wordt afgesproken wat de reikwijdte van het ontbindende voorwaarde is en wat de gevolgen zijn voor het inroepen daarvan. In de praktijk leidt een onduidelijke formulering van de ontbindende voorwaarden regelmatig tot geschillen. Om geschillen over (de uitleg van) een ontbindende voorwaarde te voorkomen, doen partijen en verstandig aan om de ontbindende voorwaarde nauwkeurig te formuleren.

Opschortende voorwaarden

Naast ontbindende voorwaarden worden ook regelmatig opschortende voorwaarden in overeenkomsten opgenomen. Anders dan bij de ontbindende voorwaarden heeft een overeenkomst onder opschortende voorwaarde niet direct werking, maar pas vanaf het moment van vervulling van de opschortende voorwaarde.

Een bekend voorbeeld van een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld het verkrijgen van een vergunning. De overeenkomst komt pas tot stand zodra de betreffende vergunning is verkregen. Wanneer de opschortende voorwaarde niet in vervulling gaat, komt er geen overeenkomst tot stand.

 

Meer weten over deze dienst?

Maaike Cohen
Jeroen Corten
Bas van Overeem

Onze specialisten op dit gebied zijn
Bas van Overeem, Jeroen Corten en Maaike Cohen

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op