Nieuwe regelgeving: boete voor verhuurders via Airbnb bij niet melden vakantieverhuur

September 2017

door Jacqueline Broese van Groenou

Vanaf 1 oktober 2017 moeten Amsterdammers die hun woning via Airbnb aan toeristen willen verhuren dit vooraf melden aan de gemeente. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een hoge boete, die nog kan oplopen als niet aan een van de andere voorwaarden voor vakantieverhuur wordt voldaan.

Het aantal boekingen van particuliere vakantieadressen via Airbnb is in Amsterdam de laatste jaren explosief gestegen. Klachten kwamen er vooral over de permanente verhuur van woningen aan toeristen via platforms zoals Airbnb. Om overlast door illegale verhuur tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt met Airbnb.

De gemeente Amsterdam heeft verschillende regels opgesteld voor verhuur van woningen aan toeristen. Verhuur van een hele woning wordt particuliere "vakantieverhuur" genoemd. De hoofdbewoner van een woning of woonboot kan een deel daarvan gebruiken voor een "Bed & Breakfast" (B&B). Voor vakantieverhuur en B&B gelden verschillende regels. Bestaande beleidsregels hierover zijn op 1 oktober 2017 opgenomen in de Huisvestingsverordening.

Bij vakantieverhuur mag de hoofdbewoner de woning die een woonbestemming heeft en zijn hoofdverblijf vormt en waarop hij in de basisregistratie staat ingeschreven maximaal 60 dagen per jaar verhuren aan toeristen en aan niet meer dan 4 personen per nacht. De verhuurder moet toeristenbelasting en inkomstenbelasting betalen over de inkomsten uit vakantieverhuur. De woning moet voldoen aan brandveiligheidseisen en de gasten mogen geen overlast veroorzaken aan omwonenden.

Nieuw aan het beleid is de meldplicht. Iedere vakantieverhuur moet vanaf 1 oktober verplicht door de hoofdbewoner vooraf bij de gemeente worden gemeld via de website van de gemeente, op straffe van een boete van € 6.000,- per nagelaten melding. Die boete kan worden verhoogd indien niet aan één van de overige voorwaarden wordt voldaan.

Vakantieverhuur kan in principe alleen door eigenaren van woningen en woonboten. Een huurder die zijn woning voor vakantieverhuur wil gebruiken heeft toestemming van de verhuurder nodig. In huurcontracten wordt vakantieverhuur vrijwel altijd uitgesloten, dat geldt in ieder geval voor sociale huurwoningen. Niet ondenkbaar is dat bij overtreding van de voorwaarden voor vakantieverhuur de gemeente naast de huurder/hoofdbewoner ook de verhuurder/eigenaar zal aanspreken. Eigenaren/ verhuurder zullen er dus (nog) strenger op moeten toezien dat er niet aan vakantieverhuur wordt gedaan door hun huurders en wanneer een huurder toch aan vakantieverhuur doet naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te ontbinden/het gehuurde te doen ontruimen. De boete zal de verhuurder op zijn huurder verhalen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Broese van Groenou via broese@cortendegeer.nl of met Maaike Cohen via cohen@cortendegeer.nl en via 020-2621242.